tru(E)motion

tru(E)motion

Text by Yong-hwan Lee, Seung-hak Yang

Daegu Photo Biennale Organizing Committee 2010

http://daeguphoto.com/